titul

Portfólio služieb:

 •  manažérske poradenstvo,
 •  marketingové poradenstvo,
 •  corporate identity a corporate culture,
 •  kompletná produkcia komunikačných kampaní na kľúč,
 •  PR outsourcing
 

Presadiť produkt na preplnenom trhu bolo náročné už pred príchodom finančnej krízy. Vyžadovalo si to kreativitu, originálne nápady, nekonvenčné myslenie. Dnes v kritériách obchodného úspechu získava ešte významnejšie postavenie efektivita. Obstáť a prežiť na trhu môže len ten, kto nájde tú najlepšiu cestu, ako zlepšiť predaj, zvýšiť produktivitu, znížiť náklady... Treba hľadať nové možnosti, ako zaujať. To všetko si vyžaduje ešte viac kreativity, ešte viac originálnych nápadov, ešte viac znalostí ako doteraz. Náš tím je pripravený hľadať nový rozmer efektivity, pripravený nezastaviť sa v úsilí narúšať konvenčné myslenie. Ponúknuť plus, ktoré sa prejaví najmä v obchodných výsledkoch klienta. Odkrývanie nových možností a posúvanie hraníc nájdete v každom príbehu o spoločnostiach, ktorým pomáhame presadiť sa a prežiť na trhu.

Budovanie obchodných sietí

Naši klienti často riešia výkonnosť podniku zmenou, pridaním alebo vybudovaním novej siete. Učíme spoločnosti aktívne budovať obchodné siete alebo tieto siete budujeme za ne.

V praxi to naša spoločnosť robí buď interne ako náborár predajcov, alebo ako dodávateľ nových predajcov, predajcov, distribútorov. V úlohe náborára predaja pripravujeme projekt a učíme organizáciu získavať nových predajcov, distribútorov, zástupcov. V úlohe dodávateľa poskytujeme kontakty a údaje pre nových predajcov, predajcov, distribútorov a sprostredkúvame ich týmto spoločnostiam.

Naša spoločnosť pomáha budovať obchodné siete pozostávajúce z ľudí, kancelárií, obchodov, zastúpení, ktoré sú v režime internej distribúcie alebo externých partnerov.

Potreba Klienta Rešenie
Zmena obchodnej siete Prestavba nefunkčných distribučných ciest
Doplnenie obchodnej siete Obsadzujeme obchodné a manažérske pozície,
vyhľadávame franchisanty, zástupcov značiek a ďalšie obchodné pozície
Vytvorenie novej siete Stavba nových obchodných kanálov

 

Naši klienti často riešia potrebu zmeniť obchodnú stratégiu spoločnosti alebo zvýšiť kvalifikáciu predajných tímov a oddelení podpory. K tomuto záveru dospeli sami alebo prostredníctvom nami vykonanej analýzy obchodného potenciálu. Potom nasleduje rozhodnutie rozvíjať kompetencie organizácie buď prostredníctvom poradenstva, alebo podnikateľského vzdelávania. Kompetencie chápeme ako kombináciu odborných znalostí, praktických skúseností a sociálnej zrelosti.

Požiadavky našich klientov na vývoj majú najčastejšie tento obsah:

 •  Chceme zlepšiť výkonnosť predajcov
 •  Nedarí sa nám plniť plán
 •  Naším cieľom je zvýšiť počet predaných výrobkov/služieb na zákazníka
 •  Musíme si udržať klientov v portfóliu
 •  Chýbajú nám predajcovia
 •  Hľadáme spôsob, ako znížiť fluktuáciu predajcov
 •  Ako zabezpečiť komunikáciu medzi predajňou a centrálnymi oddeleniami
 •  Stanovenie novej obchodnej stratégie

Aká forma riešenia? Poradenstvo alebo školenie?

Pri poradenstve a pri školení? Tieto dve formy sa čoraz viac zbližujú. Konzultácie odporúčame v prípadoch, keď je potrebné nájsť základné príčiny situácie, keď sa zavádza významná zmena alebo keď ide o zložitejší problém, ktorý sa týka viacerých oddelení. Vzdelávanie je vhodné vtedy, keď klient už pozná príčiny a chce ich odstrániť zvýšením kompetencií organizácie.

Čo zahrnieme do školenia?

Ide o kolektívne aj individuálne formy rozvoja: školenia, workshopy, koučovanie a mentoring. Pracujeme s vlastným modelom pyramídy rozvoja

Aké typy poradenstva poskytujeme?

Naši klienti požadujú buď dodávku na kľúč, alebo našu pomoc pri riadení ich podniku. Preto pracujeme ako dodávatelia celých riešení alebo sa na riešeniach podieľame spolu s klientom.

Nástroje a techniky

Poskytujeme podnikateľské poradenstvo v oblasti ľudí, samotného podnikania a riadenia podniku.

Klient si želá vyrobiť nástroje alebo chce našu pomoc. Dodávame nástroje na kľúč alebo ich vytvárame spolu s klientom. Pomoc riešime rôznymi technikami.

 

  Nástroje Techniky
Ľudia  
 • Obsadzovanie pozícií v obchode
 • Náborové a výberové procesy v obchode
 • Náborové kampane
 • Kompetenčné modely
 • Popisy pracovných pozícií obchodníkov a manažérov
 • Motivačné systémy
 • Odmeňovacie poriadky
 • Assessment centrum
 • Delelopment centrum
 • Vzdelávacie koncepcie v obchode
 
 • Osobnostné koučinky
 • Diagnostika obchodníkov a obchodných manažérov
 • Personálne konzultácie
 • Mentoring
Obchod  
 • Segmentácia zákazníkov
 • Trhová segmentácia
 • Strategická analýza obchodu
 • Štandardizácia
 • Tvorba manuálov pre obchod
 • Obchodné call centrum
 
 • Field asisstance
  - osobná podpora nášho konzultanta v teréne
 • Obchodné koučinky
 • Obchodné konzultácie
 • Mystery shopping
 • Mystery calling
 • Vlastná projektová činnosť
 • Vlastná tvorba nástrojov
Řízení  
 • Business stratégie
 • Obchodné plánovanie
 • Projektové riadenie v obchode
 • Riadenie zmeny
 • Krízový manažment v obchode
 
 • Moderovanie workshopov
 • Facilitácia
 • Exekutívne koučinky
 • Interim management
 • Realizácia a dodávka nástrojov „na kľúč“
 • Manažérske konzultácie
 

Voľba poradenských nástrojov a techník je vecou čisto individuálna, preto ich kombináciu navrhujeme vždy s klinetom pri osobnom jednaní.

 

Model pyramídy rozvoja

Aby ste pocítili praktický vplyv našich služieb, pracujeme s vlastným modelom rozvoja.

Je založený na týchto zásadách:

Podnikanie je výkonnostný šport. Podľa nášho názoru si to vyžaduje aj prístup k rozvoju ľudských zdrojov založený na výkone. Naša vývojová pyramída funguje v troch krokoch. Jeho filozofia hovorí: Najprv pevný základ v podobe nástrojov, potom zvládnutie techník potrebných na riadenie a nakoniec práca s rozvojom osobnosti.

Prečo táto logika? Do osobného rozvoja /často zamieňaného s mäkkými zručnosťami/ chceme investovať až potom, keď si ľudia vyskúšajú techniky a získajú správne nástroje pre podnik a jeho riadenie. Je to osvedčená stratégia rozvoja vo vzdelávaní aj v poradenstve.